ឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

❗️អ្វីជាឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ? ❗️ហេតុអ្វីមនុស្សមិន...

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy

អាថ៌កំបាំងចាកចេញពីបំណុល ~ មាន សាវុទ្ធ

💥ជ្រុលខ្លួនធ្លាក់ចូលរណ្ដៅបំណុល 40000$ រយៈពេល 5 ឆ្...

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ Cash Flow

អាថ៏កំបាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន·      ចង់ធ្វើជាអ្ន...

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy