អចលនទ្រព្យ និងបំណុល

សិក្ខាសាលានៅកូរ៉េខាងត្បូង "អចលនទ្រព្យ និងបំណុល" ថ្...

ដោយ ៖ Seila Sek

អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា

ដោយ ៖ Seila Sek

សេដ្ឋីទីផ្សារ

គំនិតទីផ្សារសេដ្ឋីថ្មីស្រឡាង ដែលស្រូបទាញអតិថិជន

ដោយ ៖ Seila Sek

អាថ៌កំបាំងផែនការណ៍អ្នកមាន

ដោយ ៖ Seila Sek

បង្វឹកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្រៅផ្លូវការអាជីព

ដោយ ៖ Seila Sek