មុនធ្វើអ្វីមួយ ត្រូវធ្វើអ្វីមួយសិន

"មុននឹងធ្វើអ្វីៗ ត្រូវធ្វើអ្វីមួយ" ឧទាហរណ៏៖ មានមួយលានវិធីដើម្បីរកលុយមួយលានដុល្លារ ដូច្នេះវិធីដែលអ្នកគិតដើម្បីទៅរកលុយ ជាវិធីអាថិភាព ឬកវិធីចាស់ដើមៗ។ ទៅហាងញាុំអាហារប៊ូហ្វេ ញាុំដោយសេរី (Buffet) តើអ្នកញាំអ្វី? នំគ្រក់? បាញ់ឌុក? បាញ់ឆែវ? រឺក៏ បង្កងអាំង ត្រីសាល់មុន សាច់គោអូស្ត្រាលី? បើអ្នកជាសិស្សរបស់ "ដុកទ័របំណុល (បំណុលល្អ) និង ឯកទេសអចលនទ្រព្យ" រកសុីប្រើដើមតិច ចំណេញច្រើន បើមានបំណុល គឺបំណុលចំណេញលុយ (បំណុលល្អ)។ មុនធ្វើអ្វីមួយ សួរខ្លួនឯងថានឹងបានអ្វី? មិនមែនគ្រាន់តែចង់ធ្វើតាមសុបិន្តហួសដឺឡេ។ 1. ចង់បាន$$$ប៉ុន្មាន? (មិនមែនគ្រាន់តែចង់ធ្វើនោះទេ)។ 2. ហេតុអ្វីចង់ធ្វើវា? (រកមូលហេតុអោយធំ និងធ្វើវាមិនរអូរទាំ មិនហត់នឿយ...)។ 3. (1+2) ឆ្លងផុតហើយ ទើបរៀបផែនការធ្វើវា។ បើមិនបានឆ្លងកាត់ (1&2) ទេ កុំធ្វើ! បើនៅតែធ្វើ ប្រៀបដូចសង់អាគារ 40ជាន់ អត់ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម អត់គោលបំណង... វ៉ល់ៗ។ 4. អ្នកទាំងអស់គ្នាជាសិស្សជំនិតរបស់ខ្ញុំ ត្រូវ "ឆ្លងយោបល់" "គិត" "ធ្វើ" តាមដានផែនការនោះ។ 5. ធ្វើវាដោយស្វ័យប្រវត្តិ... ជោគជ័យ...។