សេដ្ឋីទីផ្សារ

គំនិតទីផ្សារសេដ្ឋីថ្មីស្រឡាង ដែលស្រូបទាញអតិថិជន

ការវាយតំលៃ

4

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

60%
0%
40%
0%
0%