ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល

គំនិតដែលធ្វើអោយម្ចាស់បំណុលត្រជាក់ចិត្ត ហើយខ្ចីលុយថែម ទោះជាមិនទាន់បានសងលុយបំណុលចាស់ក៏ដោយ...

តម្រូវការវគ្គសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

4.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

66.5%
0%
33.5%
0%
0%