ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

"កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ" អ្នកនឹងរកឃើញ៖ អាថ៌កំបាំងទៅរកភាពជោគជ័យ អាថ៌កំបាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន អាថ៌កំបាំងក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតអ្នកផ្ទាល់

តម្រូវការវគ្គសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

75%
25%
0%
0%
0%