ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

អាថ៌កំបាំងទៅរកភាពជោគជ័យ អាថ៌កំបាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន អាថ៌កំបាំងក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតអ្នកផ្ទាល់

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

80%
20%
0%
0%
0%