ការទូទាត់

អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា

នឹងបើកបង្ហាញ៖ ពីអ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនកំពុងធ្វើខុស នោះគឺការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមកក្លាយជាការចាប់ផ្តើមបង្កើត “ការងារ” អោយខ្លួនឯងវិញ។ ស្វែងយល់ពីវិធីរកប្រាក់ចំណូលបាន 1 លានដុល្លា ឬ ច្រើនជាងនេះជាមួយអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក - ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ឬ តិចជាងនេះ។ វគ្គសិក្សានេះនឹងជួយបង្ហាញអាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មរាប់លានដុល្លារ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ជំនួញដែលចាប់ផ្តើមពីតូចក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ - ខណៈពេលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើន (ដូចជាអ្នក) កំពុងជាប់រវល់រំដោះខ្លួនមិនរួចក្នុងការងារដែលខ្លួនឯងបង្កើតអោយខ្លួនឯង។

ដោយ ៖ Siev Sophal

$9.00

$297.00