ការទូទាត់

សេដ្ឋីទីផ្សារ

អាថ៌កំបាំងគំនិតទីផ្សារដែលបានលក់ផ្តាច់គម្រោងជាង100លានដុល្លាក្នុង១ឆ្នាំ ហើយអាចផ្ទេរទៅលោកអ្នកយកទៅប្រើបានក្នុងអាជីវកម្ម រឺ អាជីពលោកអ្នកភ្លាម! លោកសៀវ សុផល បានធ្វើបទបង្ហាញស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាង និងគ្រប់អាថ៌កំបាំងដែលគាត់ដឹង អំពីគំនិតទីផ្សារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូល នៅក្នុងវគ្គសិក្សាអនឡាញ "សេដ្ឋីទីផ្សារ"។ វគ្គសិក្សានេះជាបទពិសោធជិត20ឆ្នាំ និងការដែលអាចផលិតប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើន។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការធ្វើបទបង្ហាញបែបសាមញ្ញ អាចយកទៅប្រើបាន ហើយសំខាន់បំផុតគឺ បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ។

ដោយ ៖ Siev Sophal

$9.00

$297.00