ការទូទាត់

ធ្វើម៉េចមាន?

"សេចក្តីពិតនឹងរំដោះអ្នកអោយមានសេរីភាព"។ បដិវត្តន៍ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុថ្មី នឹងត្រូវបានបើកបង្ហាញក្នុងវីដេអូមេរៀននេះ។ លោកសៀវ សុផល បានមកដល់ចំនុចរបត់ និងរបកគំហើញថ្មី នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ"សេចក្តីពិត" ដែលថ្មីទាំងស្រុងសំរាប់បទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំរបស់លោកកន្លងមក។ សូមអញ្ជើញសិក្សាវីដេអូ ភាគដំបូងនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនងទិញវីដេអូពេញ៖ 016 555 888 និងឆាតមកហ្វេសបុកផេកផ្លូវការ "សៀវ សុផល" រឺទិញផ្ទាល់ក្នុងវេបសាយនេះ តំលៃថ្ងៃនេះ! $2.00 (តំលៃធម្មតា $290)

ដោយ ៖ Siev Sophal

$1.99

$290.00