ការទូទាត់

ធ្វើម៉េចមាន?

"សេចក្តីពិតនឹងរំដោះអ្នកអោយមានសេរីភាព"។ បដិវត្តន៍ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុថ្មី នឹងត្រូវបានបើកបង្ហាញក្នុងវីដេអូមេរៀននេះ។ លោកសៀវ សុផល បានមកដល់ចំនុចរបត់ និងរបកគំហើញថ្មី នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ "សេចក្តីពិត" ដែលថ្មីទាំងស្រុងសំរាប់បទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំរបស់លោកកន្លងមក។ "ធ្វើម៉េចមាន" វីដេអូដែលនាំអោយអ្នកមានសង្ឃឹម។ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖ ជំពូក១៖ វីដេអូធ្វើម៉េចមាន (ជិត៤ម៉ោង) ជំពូក២៖ អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិត និងជំនួញ (ជិត ៣ម៉ោង) ជំពូក៣៖ វិធីសាស្ត្ររកលុយបន្ថែម $500/ខែ (ជិត ២ម៉ោង) ជំពូក៤៖ អាថ៌កំបាំងដ៏លាក់កំបាំងនៃ "ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (ជិត ២ម៉ោង) ជំពូក៥៖ អាថ៌កំបាំងដ៏លាក់កំបាំងពី "$0.1" មួយកាក់ (ជិត ២ម៉ោង) ជំពូក៦៖ ចេះដឹងហើយ ម៉េចមិនទាន់មានលទ្ធផល (ជិត ២ម៉ោង) ជំពូក៧៖ អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ (ជិត៤ម៉ោង)

ដោយ ៖ Siev Sophal

$3.00

$297.00