ទំនាក់ទំនង

Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia (Infront of Preh Sisovath High School)