វគ្គសិក្សា ពេញនិយម

ច្បាប់លុយថ្មី

កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ ~ Home Study Course

ដោយ ៖ Siev Sophal

អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន

ដោយ ៖ Siev Sophal

ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

"កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ" អ្នកនឹងរកឃើញ៖ អាថ៌កំ...

ដោយ ៖ Siev Sophal

ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល

គំនិតដែលធ្វើអោយម្ចាស់បំណុលត្រជាក់ចិត្ត ហើយខ្ចីលុយថ...

ដោយ ៖ Siev Sophal

គិតដូចអ្នកមាន

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ ក្នុងជីវិត ការងារ និងអាជីវកម្ម។

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

បង្វឹកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្រៅផ្លូវការអាជីព

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

អាថ៌កំបាំងផែនការណ៍អ្នកមាន

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល

គំនិតដែលធ្វើអោយម្ចាស់បំណុលត្រជាក់ចិត្ត ហើយខ្ចីលុយថ...

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

រៀនអ្វីដែលអ្នកមានចេះដឹង

អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

សេដ្ឋីទីផ្សារ

អាថ៌កំបាំងគំនិតទីផ្សារដែលបានលក់ផ្តាច់គម្រោងជាង100ល...

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា

នឹងបើកបង្ហាញ៖ ពីអ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនកំពុ...

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

ច្បាប់លុយថ្មី

កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ ~ Home Study Course

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

ធ្វើអ្វីដែលអ្នកមានធ្វើ

ប្លង់នៃភាពជោគជ័យ

"កម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម"

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

បង្វឹកសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ

បង្វឹកសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ

ដោយ​ ៖ Siev Sophal

ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

"កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ" អ្នកនឹងរកឃើញ៖ អាថ៌កំ...

ដោយ​ ៖ Siev Sophal