វគ្គសិក្សា ពេញនិយម

អចលនទ្រព្យ និងបំណុល

សិក្ខាសាលានៅកូរ៉េខាងត្បូង "អចលនទ្រព្យ និងបំណុល" ថ្...

ដោយ ៖ Seila Sek

ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

"កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ" អ្នកនឹងរកឃើញ៖ អាថ៌កំ...

ដោយ ៖ Seila Sek

អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន

ដោយ ៖ Seila Sek

ធ្វើម៉េចមាន?

"សេចក្តីពិតនាំអោយអ្នកមានសេរីភាព"~ព្រះគម្ពីរ ក្នុង...

ដោយ ៖ Seila Sek

គិតដូចអ្នកមាន

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ ក្នុងជីវិត ការងារ និងអាជីវកម្ម។

ដោយ​ ៖ Seila Sek

ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុលថ្មី ដោយមិនបាច់ប្រើលុយ

គំនិតដែលធ្វើអោយម្ចាស់បំណុលត្រជាក់ចិត្ត ហើយខ្ចីលុយថ...

ដោយ​ ៖ Seila Sek

អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន

ដោយ​ ៖ Seila Sek

មូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ៖ Seila Sek

រៀនអ្វីដែលអ្នកមានចេះដឹង

បង្វឹកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្រៅផ្លូវការអាជីព

ដោយ​ ៖ Seila Sek

អាថ៌កំបាំងផែនការណ៍អ្នកមាន

ដោយ​ ៖ Seila Sek

សេដ្ឋីទីផ្សារ

គំនិតទីផ្សារសេដ្ឋីថ្មីស្រឡាង ដែលស្រូបទាញអតិថិជន

ដោយ​ ៖ Seila Sek

អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា

ដោយ​ ៖ Seila Sek

ធ្វើអ្វីដែលអ្នកមានធ្វើ

គំនិតកសាង បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ

"កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ"

ដោយ​ ៖ Seila Sek

ប្លង់នៃភាពជោគជ័យ

"កម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម"

ដោយ​ ៖ Seila Sek

បង្វឹកសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ

បង្វឹកសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ

ដោយ​ ៖ Seila Sek

ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

"កម្មវិធីសិក្សាអនឡាញនៅផ្ទះ" អ្នកនឹងរកឃើញ៖ អាថ៌កំ...

ដោយ​ ៖ Seila Sek

បុរីលំហែអារម្មណ៍

ឱកាសវិនិយោគចំណេញ 200%

ដោយ​ ៖ Seila Sek